top of page

Privacyvoorwaarden

Bij onze Cleanic Mondzorg hechten wij groot belang aan de privacy van onze patiënten. In deze privacyverklaring willen we op transparante wijze informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd. 

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook
van toepassing wannee
r u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiënt
bent, patiënt wil worden of wilde worden, m
aar dit uiteindelijk niet is gebeurd.

1. Algemene overwegingen

Cleanic Mondzorg hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.

Cleanic Mondzorg handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat wij:

 • Persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 2 genoemd;

 • Alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 6 van deze privacy verklaring;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt (bijvoorbeeld: factoringmaatschappij), dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting;

 • Op de hoogte zijn van de rechten van patiënten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de praktijk, deze respecteren en patiënten hierover informeren.

 

Cleanic Mondzorg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten. Mevrouw Lelieveld belast met privacy beleid is voor patiënten de contactpersoon ingeval van vragen en of verzoeken rondom persoonsgegevens.

Contactpersoon: mw. Lelieveld
Praktijkadres: Thierenskade 2
Postcode: 2282 XT
Plaats: Rijswijk ZH
Emailadres: info@cleanicmondzorg.nl

 

2. Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens

Cleanic Mondzorg verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van behandelovereenkomsten met u als patiënt en het uitvoeren van behandelingen binnen die behandelrelatie, waaronder ook begrepen het declareren bij zorgverzekeraars, eventueel via factoringmaatschappijen;

 • Het aanmaken van uw account op de website;

 • Het bijhouden van uw medisch dossier;

 • Het inplannen van een afspraak;

 • Het versturen van nieuwsbrieven aan de bij de praktijk ingeschreven patiënten;

 • Het versturen van e-mails en/of brieven aan de bij de praktijk ingeschreven patiënten;

 • Het verbeteren van onze dienstverlening;

 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde diensten;

 • In geval de praktijk deelneemt aan onderzoeken binnen het project Peilstations, worden gegevens verstrekt aan de beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten;

 • Op grond van de Wkkgz dient elke praktijk een Veilig Incident Melden systeem te hebben, waarbij incidenten door medewerkers worden gemeld, zodat kwaliteit van zorg kan worden verbeterd en gewaarborgd. Dit vindt op anonieme basis plaats, tenzij zich risico’s voor u als patiënt hebben voorgedaan. In dit geval wordt de patiënt hierover ingelicht.

Voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst moet Cleanic Mondzorg over de volgende (bijzondere) persoonsgegevens beschikken;

Persoonsgegevens

 • NAW-gegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • Burgerlijke staat

 • Verzekeringsgegevens

 • (Verwijzend) Tandarts en/of andere zorgverleners

 • Tijdstip van uw afspraken

 • Betalingsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens

 • Medische gegevens medicatiegebruik

 • Medische gegevens gezondheid

 • BSN-nummer

Onder bijzondere persoonsgegevens worden persoonsgegevens van meer gevoelige aard verstaan. Echter zonder deze persoonsgegevens kan de behandelovereenkomst niet worden uitgevoerd.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN-nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN-nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Het inlichten van de zorgverlener over medische geschiedenis is een wettelijke verplichting. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

Persoonsgegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten

Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerkt Cleanic Mondzorg alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat wij alleen persoonsgegevens verwerken na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN-nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN-nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

 

 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrekt. Cleanic Mondzorg heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met andere partijen voor:

 • Softwareleverancier patiëntenadministratie

 • Websitebouwer

 • Office softwareleverancier

 • Factoringmaatschappij

 • Vecozo

 • Softwareleverancier digitale nieuwsbrieven

 • Drukker voor nieuwsbrieven

In de verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van u als patiënt te waarborgen.

Cleanic Mondzorg verstrekt geen persoonsgegevens aan anderen partijen, tenzij de praktijk hiertoe wettelijk verplicht is (bijv. opvragen persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek). Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt.

Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt Cleanic Mondzorg alleen persoonsgegevens indien hiervoor door de patiënt toestemming is gegeven.

 

4. Bewaartermijn

Cleanic Mondzorg bewaart patiëntendossiers gedurende de tijd dat de patiënt is ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving conform art. 7: 454 BW (Wgbo) nog gedurende 15 jaar. Een patiënt heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier. Cleanic Mondzorg vernietigt het dossier binnen drie maanden na het verzoek, tenzij vernietiging niet in het belang is van de patiënt, of bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan patiënt (bv volksgezondheid of in geval van gerechtelijke procedure).

Andere persoonsgegevens ten behoeve van de praktijkvoering, zoals NAW-gegevens ten behoeve van de verzending van nieuwsbrieven en het klantenbestand, worden bewaard gedurende uw inschrijving als patiënt in de praktijk.

 

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Cleanic Mondzorg heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:

 • Cleanic Mondzorg werkt met een patiënten softwaresysteem, waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s.

 • De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel.

 • De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd.

 • De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel.

 • Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk. 

 • Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit huis wordt veilig gewerkt.

 • Binnen het patiënten systeem zijn alle patiëntgegevens gekoppeld aan BSN.

 • Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.

 • Niet actuele patiëntgegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van u als patiënt vernietiging heeft plaatsgevonden.

 • Medewerkers van Cleanic Mondzorg hanteren een clean desk en clean screen policy. Systemen worden uitgezet bij verlaten van de werkplek. Systemen worden versleuteld en zijn zo nodig geautoriseerd.

 • Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega’s vindt altijd veilig plaats. E-mailverkeer tussen collega’s en tussen de praktijk en patiënten is beveiligd.

 • Cleanic Mondzorg werkt conform het NVM Protocol meldplicht datalekken.

 • Waarborgen van privacy van de persoonsgegevens binnen de praktijk is een regelmatig terugkerend agendapunt tijdens werkoverleg.

 • Medewerkers van Cleanic Mondzorg hebben kennis van de rechten van de patiënt, werken met het NVM-document veel gestelde vragen privacy en “patiënten rechten”.

 

6. Rechten van u als patiënt ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier. Daarnaast hebt u recht op rectificatie en vernietiging van uw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van het patiëntendossier. Hiervoor vragen wij u wel om uzelf te legitimeren.

Ten aanzien van uw recht op vernietiging van uw patiëntendossier is van belang dat voortzetting van de behandelovereenkomst dan wellicht onmogelijk is omdat gebrek aan medische informatie een kwalitatief goede diagnose en kwalitatief goede behandeling in de weg staat, waarbij de veiligheid van u als patiënt niet kan worden gegarandeerd.

 

U hebt tot slot het recht uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij. Ook hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren.

 7. Bezoek aan onze website
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies. 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om onze dienst zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers, het gebruik van onze website te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

 

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

8. Bezoek aan de praktijk

Cameratoezicht

Binnen Cleanic Mondzorg maken we gebruik van camerabewaking om de veiligheid van onze patiënten, medewerkers en eigendommen te waarborgen.

De camera’s maken herkenbare beelden van betrokkenen die de praktijk betreden en gedurende de aanwezigheid in de praktijk. Er wordt geen gebruik gemaakt van geavanceerde software voor de verwerking van de beelden. Deze bewakingscamera's zijn strategisch en duidelijk zichtbaar geplaatst in overeenstemming met ons streven naar een veilige en beschermde omgeving. De verzamelde beelden worden uitsluitend gebruikt voor beveiligingsdoeleinden en worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. We zorgen ervoor dat de verkregen gegevens vertrouwelijk blijven en alleen worden gedeeld met geautoriseerd personeel voor veiligheidsdoeleinden. Voor eventuele vragen of bezorgdheden over onze camerabewaking en gegevensbescherming kunt u contact met ons opnemen.

Doelen van de verwerking

Doelen van deze verwerkingen zijn:

• Het bewaken van eigendommen en objecten tegen ongewenste betreding, vernieling of diefstal

• Het registeren van personen die toegang hebben en hebben gehad tot de praktijk

• Het bewaken van de veiligheid van onze gasten en medewerkers

9. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Lelieveld. Mevrouw Lelieveld probeert samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt op 27 augustus 2023.

bottom of page